Deped TV

KINDERGARTEN

Episode 1 - Pagkilala sa Sariling Pangalan at Kasarian

Episode 2 - Pagkilala sa Sariling Gulang at Kapanganakan

Episode 3 - Pagkilala sa Sariling Gusto at Di-Gusto

Episode 4 - Pagsasabi ng Pangangailangan ng Walang Pag-aalinlangan (Part 1)

Episode 5 - Pagsasabi ng Pangangailangan ng Walang Pag-aalinlangan (Part 2)

Episode 6 - Pagsunod sa Itinakdang Gawain at Tuntunin

Episode 7 - Pagbubukod ng mga Bagay Ayon sa Kanilang Mga Katangian: Hugis, Laki, at Gamit (Part 1)

Episode 8 - Pagbubukod ng mga Bagay Ayon sa Kanilang Mga Katangian: Hugis, Laki, at Gamit (Part 2)

Episode 9 - Pagbabakat, Pagsisipi, at Pagsusulat ng Iba't ibang Linya

Episode 10 - Pagkilos ng Iba’t ibang kakayahan Gaya ng Pag-awit, Pag-sayaw, at Iba pa

Episode 11 - Pagtukoy sa Naiibang Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo (Part 1)

Episode 12 - Pagtukoy sa Naiibang Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo (Part 2)

Episode 13 - Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo (Part 1)

Episode 14 - Pagtukoy sa Magkaparehong Letra, Bilang, at Salita sa Isang Grupo (Part 2)

Episode 15 - Pagkilala ng mga Pangunahing Emosyon

Episode 16 - Pagtukoy ng Symmetry o Balanse ng mga Hugis (Part 1)

Episode 17 - Pagtukoy ng Symmetry o Balanse ng mga Hugis (Part 2)

Episode 18 - Pagtukoy sa Iba’t ibang Bahagi ng Katawan

Episode 19 - Pagtukoy sa Gamit ng Iba't Ibang Parte ng Katawan (Part 1)

Episode 20 - Pagtukoy sa Gamit ng Iba't Ibang Parte ng Katawan (Part 2)

Episode 21 -Igalaw ang Iba't Ibang Bahagi ng Katawan

Episode 22 - Pagtukoy sa Iba’t ibang mga Pandama (Part 1)

Episode 23 - Pagtukoy sa Iba’t ibang mga Pandama (Part 2)

Episode 24 - Pagtukoy sa mga Pangunahing Pangangailangan (Part 1)

Episode 25 - Pagtukoy sa mga Pangunahing Pangangailangan (Part 2)

Episode 26 - Pagtukoy sa Tamang Pangangalaga sa Katawan


GRADE 1

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Mga Batayang Impormasyon Tungkol sa Sarili

Episode 2 - Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan

Episode 3 - Mga Mahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay (Unang Bahagi)

Episode 4 - Mga Mahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay (Ikalawang Bahagi)

Episode 5 - Nagbabago Ako (Unang Bahagi)

Episode 6 - Nagbabago Ako (Ikalawang Bahagi)

Episode 7 - Paghahambing sa Karanasan at Kwento sa Buhay

Episode 8 - Bata, Mangarap Ka!

ARTS

Episode 1 - Nasaan ang Sining?

Episode 2 - Kilalanin ang mga Gamit

Episode 3 - Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili, Pamilya, Tahanan at Paaralan

Episode 4 - Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili, Pamilya, Tahanan at Paaralan

Episode 5 - Iba't ibang Kasangkapan at Kagamitan sa Pagguhit ng Sarili, Pamilya, Tahanan at Paaralan

Episode 6 - Ang Paborito kong Halaman

Episode 7 - Ang Paborito kong Halaman

Episode 8 - Ang Paborito kong Halaman

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Pagkilala sa Sarili

Episode 2 - Pagpapahalaga sa Sarili

Episode 3 - Paglalarawan ng Iba't ibang Gawain na Maaaring Makasama o Makabuti sa Kalusugan

Episode 4 - Pagkilala sa mga Gawaing Nagpapakita ng Pagkakabuklod ng Pamilya

Episode 5 - Pagtukoy sa mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal at Pagmamalasakit sa Pamilya

HEALTH

Episode 1 - Nakikilala ang mga Pagkaing Masustansiya at Hindi Masustansiya sa Katawan (Part 1).

Episode 2 - Nakikilala ang mga Pagkaing Masustansiya at Hindi Masustansiya sa Katawan (Part 2)

Episode 3 - Nakikilala ang mga Pagkaing Masustansiya at Hindi Masustansiya sa Katawan (Part 3)

Episode 4 - Nakikilala ang mga Pagkaing Masustansiya at Hindi Masustansiya sa Katawan (Part 4)

Episode 5 - Naisasagawa ang mga Gawain Tungo sa Kalusugan (Part 1)

Episode 6 - Naisasagawa ang mga Gawain Tungo sa Kalusugan (Part 2)

MATHEMATICS

Episode 1 - Bilang 1-50

Episode 2 - Bilang 1-100

Episode 3 - Bilang na Higit ng Isa sa Naibigay na Bilang

Episode 4 - Bilang na Kulang ng Isa sa Naibigay na Bilang

Episode 5 - Regrouping Sets of Ones into Sets of Tens

Episode 6 - Regrouping Sets of Ones to Sets of Tens and Sets of Tens into Hundreds

Episode 7 - Comparing Two Sets Using the Expressions Less Than, More Than, and As Many As

Episode 8 - Ordering Sets from Least to Greatest and Vice Versa

Episode 9 - Reading and Writing Numbers Up to 100 in Symbols and in Words

Episode 10 - Visualizing and Giving the Place Value and Value of a Digit

Episode 11 - Rename Numbers into Tens and Ones

Episode 12 - Comparing Numbers Up to 100 Using Relation Symbols and Ordering Them

Episode 13 - Identifying, Reading, and Writing Ordinal Numbers

Episode 14 - Recognizing and Comparing Coins and Bills up to ₱100 and their Notations

MTB-MLE

Episode 1 - Pagsasabi ng Tungkol sa Sarili at Sariling Karanasan

Episode 2 - Paggamit ng mga Terminong Kaugnay sa Babasahin o Aklat

Episode 3 - Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan

Episode 4 - Pagtukoy sa mga Salitang Magkasingtunog

Episode 5 - Pagbibigay ng Ngalan at Umpisang Tunog ng Bagay o Larawan

Episode 6 - Pagpapahayag ng Isang Ideya sa Pamamagitan ng mga Ibat-ibang Simbolo

Episode 7 - Paghubog sa Kahusayan sa Pagsagot sa mga Tanong Hango sa mga Kuwentong Maririnig at Mababasa

Episode 8 - Paggamit ng Karaniwang Ekspresyon at Magalang na Pananalita

Episode 9 - Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasintunog mula sa Kuwentong Napakinggan

Episode 10 - Pagkilala sa Malalaki at Maliliit na Letra

Episode 11 - Pagbibigay-kahulugan ng mga Salita sa Pamamagitan ng Realia, Larawan, at Galaw o Kilos

Episode 12

Episode 13

Episode 14 - Pagtatapat-tapat ng Salita sa Wastong Larawan

Episode 15

Episode 16

MUSIC

Episode 1 - Tunog at Katahimikan

Episode 2 - Ugnayan ng Tunog at Katahimikan sa mga Larawan sa Hulwarang Ritmo

Episode 3 - Dalawahang Sukat ng Pulso

Episode 4 - Tatluhang Sukat ng Pulso

Episode 5 - Apatang Sukat ng Pulso

Episode 6 - Ostinato: Hulwarang Ritmong Dalawahan

Episode 7 - Ostinato: Hulwarang Ritmong Tatluhan

Episode 8 - Ostinato: Hulwarang Ritmong Apatan

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - Body Awareness/ Iba't ibang Bahagi ng Katawan

Episode 2 - Paglikha ng mga Hugis Gamit ang Iba’t ibang Bahagi ng Katawan

Episode 3 - Subukin ang Sarili

Episode 4 - Pagbabalanse Gamit ang Isa at Dalawang Bahagi ng Katawan

Episode 5 - Pagbabalanse Gamit ang Tatlo Hanggang Apat na Bahagi ng ating Katawan

Episode 6 - Pagbabalanse Gamit ang Limang Bahagi ng Katawan at Pagbabalik KaalamanGRADE 2

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1

Episode 2 - Mga Institusyon sa Komunidad

Episode 3 - Paglalarawan sa Aking Komunidad

Episode 4 - Komunidad ko, Pahahalagahan ko!

Episode 5 - Bumubuo ng Komunidad

Episode 6- Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad

Episode 7 - Komunidad ko, Iguguhit ko! (Pangunahin at Pangalawang Pangunahing Direksyon)

Episode 8 - Komunidad ko, Iguguhit ko! (Mga Pananda o Simbolo ng mga Estruktura)

Episode 9 - Komunidad ko, Iguguhit ko! (Mga Pananda o Simbolo ng mga Anyong Lupa at Tubig)

Episode 10 - Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Uri ng Panahon)

Episode 11 - Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad (Mga Kalamidad)

Episode 12 - Wastong Gawain at Pagkilos sa Tahanan sa Panahon ng Kalamidad

Episode 13- Wastong Gawain at Pagkilos sa Paaralan sa Panahon ng Kalamidad

ARTS

Episode 1 - Sining na Kayganda

Episode 2 - Contrast sa Kulay at Hugis sa Isang Likhang Sining

Episode 3 - Pagguguhit ng Isang Bagay sa Likuran ng Isa pang Bagay

Episode 4 - Pagguguhit ng Isang Bagay sa Likuran ng Isa pang Bagay

Episode 5- Pagkilala ng Kulay ng Iba’t ibang Bagay na Likas na Makikita sa ating Kapaligiran

Episode 6 - Kulay at Hugis na Isang Likhang Sining na Likas na Makikita sa Kapaligiran

Episode 7 - Pagguhit ng Mukha Gamit ang Linya, Hugis, at Tekstura

Episode 8- Kuwentong kay Ganda!

ENGLISH

Episode 1 - Classifying /Categorizing Sounds Heard

Episode 2 - Recognizing the Alphabet and Words with Medial /e/ Sound

Episode 3 - Identifying Nouns

Episode 4 - Common and Proper Nouns

Episode 5 - Use of A/An + Noun in Simple Sentence

Episode 6 - Use of A/An + Singular Nouns

Episode 7 - Identify and Compare the English and Tagalog Words Spoken at Home and in School

Episode 8 - Identify the English and Tagalog Words Around

Episode 9- Identifying the Beginning Letter of the Name of Each Picture

Episode 10 - Recognizing theBegiining Letter of the Different Objects Around

Episode 11 - Identify Action Words

Episode 12 - Recognize Action Words used in Retelling Stories

Episode 13 - Recognize Action Words used in Conversation

Episode 14 - Recognize Action Words used in Making Statements

Episode 15 - Elements of a Short Story (Theme)

Episode 16 - Elements of a Short Story (Character, Settings, Events)

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Kakayahan Ko, Pagyayamanin Ko

Episode 2 - Kakayahan at Talento ay Gamitin, Kapuwa at Sarili ay Pasayahin

Episode 3 - Takot ay Labanan, Ipagmalaki ang Kakayahan

Episode 4 - Gawaing Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan

Episode 5- Tahanan Ko,Paglilingkuran Ko

FILIPINO

Episode 1 - Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan (Unang Bahagi

Episode 2- Pag-unawa sa Teksto Gamit ang Karanasan (Ikalawang Bahagi)

Episode 3 - Magagalang na Pananalita at Pagbati (Unang Bahagi)

Episode 4 - Magagalang na Pananalita at Pagbati (Ikalawang Bahagi)

Episode 5 - Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Unang Bahagi)

Episode 6 - Pagsasabi ng Mensaheng Nais Ipabatid (Ikalawang Bahagi)

Episode 7 - Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kuwentong Kathang-isip (Unang Bahagi)

Episode 8 - Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kuwentong Kathang-isip (Ikalawang Bahagi)

Episode 9- Pagsunod sa Panuto (Unang Bahagi)

Episode 10 - Pagsunod sa Panuto (Ikalawang Bahagi

Episode 11 - Pagsunod sa Panuto (Ikatlong Bahagi)

Episode 12 - Salitang-Ugat (Unang Bahagi)

Episode 13 - Salitang-Ugat (Ikalawang Bahagi)

Episode 14 - Pagsulat ng Parirala at Pangungusap (Unang Bahagi)

Episode 15 - Pagsulat ng Parirala at Pangungusap (Ikalawang Bahag

Episode 16 - Pagsulat ng Parirala at Pangungusap (Ikatlong Bahagi)

HEALTH

Episode 1 - States that children have the right to nutrition

Episode 2 - Discusses the importance of eating a balanced meal

Episode 3 - Discusses the important functions of food

Episode 4 - Describes what constitutes a balanced diet

Episode 5

MATHEMATICS

Episode 1 - Pagbibilang ng Numero mula 0 hanggang 1000 Gamit ang Iba’t ibang Materyales

Episode 2- Pagbibilang ng Numero mula 101 hanggang 1000 Gamit ang Iba’t ibang Materyales

Episode 3 - Laktaw na Pagbilang o Skip Counting

Episode 4 - Mga Bilang sa Simbolo (Numerals) at sa Salita (Number Words)

Episode 5 - Paglalarawan at Pagsulat ng 3-digit na Numero sa Pamamagitan ng Expanded Form

Episode 6

Episode 7 - Natutukoy, Nababasa at Naisusulat ang mga Ordinal na Bilang mula 1st hanggang 20th

Episode 8 -Nababasa at Nasusulat ang mga Pera sa Simbolo at Salita

Episode 9- Kabuuan ng mga Perang Papel at Barya

Episode 10 - Paghahambing ng mga Perang Papel at Barya Gamit ang Simbolo na >,< at =

Episode 11 - Properties of Addition

Episode 12 - Pagkuha ng Kabuuan (Addition)

Episode 13 - Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip

Episode 14 - Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip Lamang (3 digit numbers and multiples of 10 up to 90)

Episode 15 - Pagkuha ng Kabuuan Gamit ang Isip (3 digit numbers and multiples of 100 up to 900)

Episode 16 - Pagsasagot ng Suliranin Gamit ang Pagdaragdag

MTB-MLE

Episode 1 - Pagbibigay Komento / Reaksiyon

Episode 2- Salitang Binubuo ng Maraming Pantig

Episode 3 - Pagtukoy at Paggamit ng Salitang Ngalan

Episode 4 - Pagpapahayag ng Sariling Kaisipan sa Pamamagitan ng Poster/ Karakter Profayl

Episode 5 - Pag-uuri ng Salitang Ngalan sa iba't ibang Kategorya

Episode 6 - Mga Salitang Nilinang sa Kuwento

Episode 7 - Pagbasa ng Salitang may Kambal-Katinig at Diptonggo

Episode 8 -Kasarian ng Pangngalan

Episode 9- Pagbuo ng Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat

Episode 10 - Pangngalang Palansak o Lansakan

Episode 11 - Pagsulat ng Maliit at Malaking Letra sa Paraang Kabit-kabit

Episode 12 - Pagbasa ng mga Magkakaugnay sa Salita

Episode 13 - Bahagi ng Pangungusap

Episode 14 - Pagsunod ng Panuto sa Pagsusulit

Episode 15 - Pagkilala sa Pagkakaiba ng Kuwento at Tula

Episode 16 - Pagtukoy at Paggamit ng Tambalang-salita

Episode 17 - Pagsasalita tungkol sa Kilalang Tao, Lugar, Pangyayari Gamit ang Salitang Kilos at Salitang Naglalarawan

Episode 18 - Pagkakaiba ng Pangungusap sa Hindi Pangungusap

Episode 19 - Pagsulat ng Pangungusap na may Wastong Bantas

Episode 20 - Dinaglat na Salita

MUSIC

Episode 1 - Larawan ng Musika

Episode 2 - Gumalaw sa Pantay na Kumpas

Episode 3 - Hulwarang Ritmong Dalawahan

Episode 4 - Ritmo at Angkop na Kumpas

Episode 5- Stick Notation

Episode 6 - Sabayan sa Indak at Galaw

Episode 7 - Masayang Tugtugan (Rhythmic Ostinato)

Episode 8- Masayang Tugtugan

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - Hugis ng Katawan

Episode 2 - Hugis ng Katawan

Episode 3 - Pagsasagawa ng Simetrikal na Hugis)

Episode 4 - Pagsasagawa ng mga Simetrikal na Hugis na may Panandaliang Pagtigil ng Kilos Gamit ang Iba't ibang Bahagi ng Katawan

Episode 5 - Pagsasagawa ng Asimetrikal na HugisGRADE 3

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Mga Simbolo ng Mapa (Part 1)

Episode 2 - Mga Simbolo ng Mapa (Part 2)

Episode 3 - Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa Rehiyon (Part 1)

Episode 4 - Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa Rehiyon (Part 2)

Episode 5 - Populasyon (Part 1)

Episode 6 - Populasyon (Part 2)

Episode 7 - Katangiang Pisikal ng mga Lalawigan (Part 1)

Episode 8 - Katangiang Pisikal ng mga Lalawigan (Part 2)

Episode 9 - Pagkakaugnay ng mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Lalawigan (Part 1)

Episode 10 - Pagkakaugnay ng mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Lalawigan (Part 2)

Episode 11 - Mahahalagang Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Sariling Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan Nito (Part 1)

Episode 12 - Mahahalagang Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Sariling Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan Nito (Part 2)

Episode 13 - Mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya (Part 1)

Episode 14 - Mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya (Part 2)

Episode 15 - Pangangasiwa sa mga Likas na Yaman

Episode 16 - Interpretasyon ng Kapaligiran Gamit ang Mapa

ARTS

Episode 1 - Iba't ibang Laki ng Tao sa Larawan

Episode 2 - Ilusyon ng Espasyo

Episode 3 - Paglinang sa Tekstura ng Larawan at Pagkilala sa Balanse

Episode 4 - Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan at Geometrikong Disenyo

Episode 5 - Iba't ibang Tekstura at Hugis sa Pagguhit ng Larawan

ENGLISH

Episode 1 - Picture Talk

Episode 2 - Noting Details

Episode 3 - Character and Ending

Episode 4 - Closer Look at Ending

Episode 5 - In a Diary

Episode 6 - Writing Your Own Simple Diary

Episode 7 - Different Kinds of Sentences

Episode 8 - Sentence Galore

Episode 9 - Identify and Use Common and Proper Nouns Correctly

Episode 10 - Into the World of Proper Nous and Common Nouns

Episode 11 - Singular to Plural Forms of Regular Nouns

Episode 12- Plural Forms of Frequently Occurring Plural Nouns

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Natatanging Kakayahan

Episode 2 - Pagtitiwala sa Sarili

Episode 3 - Kakayahan sa Paggawa

Episode 4 - Pangangalaga sa Sarili

Episode 5 - Pamantayan ng Mag-anak ating Sundin

FILIPINO

Episode 1 - Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay

Episode 2 -Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto

Episode 3 - Pagsagot sa Tanong tungkol sa Kuwento, Usapan, Balita at Tula

Episode 4 - Paggamit ng mga Bahagi ng Aklat sa Pagkuha ng Impormasyon

Episode 5 - Pagbasa ng mga Salitang may Tatlong Pantig Pataas at Salitang may Klaster

Episode 6 - Pagbasa ng mga Salitang Hiram at mga Salitang Iisa ang Baybay Ngunit Magkaiba ang Bigkas

Episode 7 - Pagsunod sa Nakasulat na Panuto na may 2-4 na Hakbang

Episode 8 - Pagbabaybay ng Wasto ng mga Salitang Di-kilala batay sa Bigkas

Episode 9 - Pagbabaybay ng Wasto ng mga Salita

Episode 10 - Paggamit ng Diksiyonaryo

Episode 11 - Paggamit sa Usapan ng mga Salitang Pamalit sa Ngalan ng Tao (Ako, Ikaw at Siya)

Episode 12- Paggamit sa Usapan ng mga Salitang Pamalit sa Ngalan ng Tao (Kami, Kayo, Sila, Tayo)

Episode 13 - Ang Paggamit ng Magagalang na Salita na Angkop sa Sitwasyon

Episode 14- Ang Paggamit ng Magagalang na Salita na Angkop sa Sitwasyon

Episode 15 - Paglalarawan sa Elemento ng Kuwento

Episode 16 - Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas na Pantig, Batayang Talasalitaan at Salitang Dinaglat

Episode 17 - Pagsasalaysay muli sa Nabasang Teksto sa Tulong ng Pamatnubay na Tanong at Balangkas

HEALTH

Episode 1 - Mabuti o Masamang Nutrisyon

Episode 2 - Konsepto ng Malnutrisyon

Episode 3 - Uri ng Manutrisyon at ang Lunas Dito

Episode 4 - Vitamins for Life

Episode 5 - Pagpapanatili ng Malusog na Pamumuhay

MATHEMATICS

Episode 1 - Pagpapakita ng Bilang Hanggang 10 000

Episode 2

Episode 3 - Pag-Round-off ng Bilang sa Pinakamalapit na (Tens), (Hundreds), at (Thousands)

Episode 4

Episode 5 - Ordinal na Bilang mula 1st – 100th

Episode 6

Episode 7 - Paghahambing ng Halaga ng Pera hanggang ₱1 000

Episode 8 - Pagsasama-sama ng mga Bilang na may 3-4 na Digits na Walang Regrouping at Mayroong Regrouping

Episode 9 - Pagtantiya (Estimating) ng Kabuuan (Sum) na may 3-4 na Addends

Episode 10

Episode 11 - Paglutas ng Suliraning Non-routine at Routine na Ginagamitan ng Pagdaragdag (Part 1)

Episode 12 - Paglutas ng Suliraning Non-routine at Routine na Ginagamitan ng Pagdaragdag (Part 2)

Episode 13 - Pagbabawas (Subtraction) ng Bilang na may 3-4 na Digits mula sa 3-4 na Digits na Walang Regrouping at Mayroong Regrouping

Episode 14 - Pagtantiya (Estimating) ng Kinalabasan (Difference) ng Dalawang Bilang na may 3-4 na Digits

Episode 15 - Pagbabawas Gamit ang Isip sa Bilang na may 1-2 Digits

Episode 16 - Pagbabawas Gamit ang Isip o Mental Subtraction sa Bilang na may 2-3 Digits

Episode 17 - Paglutas ng Suliranin na Ginagamitan ng Pagbabawas

Episode 18 - Paglutas ng Suliranin na Ginagamitan ng Pagbabawas o Subtraction na may Pagdaragdag o Addition

MTB-MLE

Episode 1 - Pagsulat ng Salitang may Wastong Baybay

Episode 2 - Pagsulat ng Salitang may Wastong Baybay

Episode 3 - Nakasusulat ng Tula

Episode 4 - Nakasulat ng Bugtong Chant o Rap

Episode 5 - Nakikilala ang Pangngalang Di-Pamilang

Episode 6 - Nakikilala ang Kaibahan ng Pangngalang Pamilang at Pangngalang Di-Pamilang

Episode 7 - Pagsulat ng mga Detalye mula sa Kuwentong Binasa

Episode 8 - Pagsulat ng mga Detalye mula sa Kuwentong Binasa

Episode 9 - Nagagamit nang Wasto ang mga Tandang Pamilang sa Di-mabilang

Episode 10 - Paggamit ng Kombinasyon ng Panlapi at Salitang-ugat

Episode 11 - Angkop na Paggamit sa Ekspresyong Gusto at Umaasa

Episode 12 - Nakikilala at Nagagamit ang Di-kongkreto o Abstrak na Pangngalan

Episode 13 - Pagkilala sa mga Uri ng Tayutay sa Pangungusap (Part 1)

Episode 14 - Pagkilala sa mga Uri ng Tayutay sa Pangungusap (Part 2)

Episode 15 - Naibibigay ang Kahulugan ng Tula

Episode 16 - Uri ng Pangungusap: Payak, Tambalan, Hugnayan

Episode 17 - Pagkilala sa mga Idyomatikong Ekspresyon sa Pangungusap

Episode 18 - Mga Halimbawa ng Idyoma at Katumbas na Kahulugan nito

MUSIC

Episode 1 - Ugnayang Larawan, Tunog at Pahinga ng Rhythmic Pattern

Episode 2 - Pulso ay Panatilihin

Episode 3 - Ang Ostinato Pattern

Episode 4 - Ostinato Pattern, Galaw ng Katawan (Unang Bahagi)

Episode 5 - Ostinato Pattern, Instrumentong Pansaliw (Ikalawang Bahagi)

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - Body Shapes

Episode 2 - Body Actions

Episode 3 - Halina't Gumalaw

Episode 4 - Kalambutan ng Posisyong Pag-upo

Episode 5 - Flexibility Exercises

SCIENCE

Episode 1 - Matter (Part 1)

Episode 2 - Matter (Part 2)

Episode 3 - Mga Katangian ng Solid

Episode 4 - Katangian ng Liquid at Gas

Episode 5 - Melting (Part 1)

Episode 6 - Melting (Part 2)

Episode 7 - Liquid to Solid

Episode 8 - Evaporation (Part 1)

Episode 9 - Evaporation (Part 2)

Episode 10 - Sublimation

GRADE 4

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Konsepto at Kahulugan ng Isang Bansa (Unang Bahagi)

Episode 2 - Konsepto at Kahulugan ng Isang Bansa (Pangalawang Bahagi)

Episode 3 - Relatibong Lokasyon ng Pilipinas (Unang Bahagi)

Episode 4 - Relatibong Lokasyon ng Pilipinas (Pangalawang Bahagi)

Episode 5 - Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas (Unang Bahagi)

Episode 6 - Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas (Pangalawang Bahagi)

Episode 7 - Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito (Unang Bahagi)

Episode 8 - Ugnayan ng Lokasyon ng Pilipinas sa Heograpiya nito (Pangalawang Bahagi)

Episode 9 - Heograpiyang Pisikal

Episode 10 - Heograpiyang Pantao

Episode 11 - Laging Handa

Episode 12 - Mga Paraan upang Maiwasan ang Kalamidad

Episode 13 - Kapuluan: Dulot ay Kaunlaran (Unang Bahagi)

Episode 14 - Kapuluan: Dulot ay Kaunlaran (Ikalawang Bahagi)

ARTS

Episode 1 - Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan ng Luzon, Visayas, at Mindanao

Episode 2 - Pagguhit ng mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan ng Luzon, Visayas, at Mindanao sa Pamaraang Crayon Etching

Episode 3 - Kagawian ng Iba't ibang Pamayanang Kultural at Paggawa ng Likhang Sining sa Pamaraang Crayon Resist

Episode 4 - Masining na Disenyo ng Pamayanang Kultural

Episode 5 - Pagguhit ng Masining na Disenyo sa Pamayanang Kultural

ENGLISH

Episode 1 - Understanding a Paragraph

Episode 2 - Parts of a Simple Paragraph

Episode 3 - Dictionary and its Parts

Episode 4 - Dictionary, Thesaurus, and Online Resource

Episode 5 - Identifying Various Text Types

Episode 6 - Significant Details of Various Text Types

Episode 7 - Identifying the Meanings of Unfamiliar Words Through Structural Analysis

Episode 8 - Identifying the Meanings of Unfamiliar Words Through Structural Analysis

Episode 9 - Connotation and Denotation

Episode 10 - Getting the Meaning of Words through Word Association and Classification

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Episode 1 - Entrepreneurship

Episode 2 - Entrepreneurship

Episode 3 - Computer at Internet

Episode 4 - Computer at Internet

Episode 5 - Computer File System

Episode 6 - Computer File System

Episode 7 - Search Engines

Episode 8 - Computer Applications

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Katotohanan: Sasabihin Ko

Episode 2 - Katotohanan: Susuriin Ko

Episode 3 - Katotohanan: Pagninilay-nilayan Ko

Episode 4 - Pagtuklas ng Katotohanan

Episode 5 - Pagtuklas ng Katotohanan

FILIPINO

Episode 1 - Pangngalan

Episode 2 - Pantangi at Pambalana

Episode 3 - Kasarian ng Pangngalan

Episode 4 - Elemento ng Kuwento

Episode 5 - Bahagi ng Kuwento

Episode 6 - Pagsasalaysay ng Nabasang Teksto Gamit ang Signal Words, Larawan at Pangungusap

Episode 7 - Pagsulat ng Kuwento ng Natatanging Tao

Episode 8 - Pagsulat at Pagbasa ng Tugma/Tula

Episode 9 - Pagpapahayag ng Opinyon sa Isyu o Usapan

Episode 10 - Pagsunod sa Napakinggang Panuto o Hakbang

Episode 11 - Panghalip Panao

Episode 12 - Panghali Pananong

Episode 13 - Panghalip Panaklaw

Episode 14 - Panghalip Pamatlig

Episode 15 - Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Pormal na Depinisyon

Episode 16 - Bahagi ng Diksiyonaryo

Episode 17 - Kasingkahulugan, Kasalungat at Pahiwatig o Context Clues

HEALTH

Episode 1 - Sustansiyang Sukat at Sapat

Episode 2 - Basahin at Suriin Bago Kainin at Inumin

Episode 3 - Pagkain: Tiyaking Tama at Ligtas Bago Kainin

Episode 4 - Pagpapanatiling Malinis at Ligtas na Pagkain

Episode 5 - Mga Sanhi at Sintomas ng Foodborne Diseases

MATHEMATICS

Episode 1 - Visualizing Numbers Up to 100,000 / Giving the Place Value and Value of a Digit

Episode 2 - Giving Value and Place Value / Reading and Writing Numbers

Episode 3 - Rounding off and Arranging Numbers Part 1

Episode 4 - Rounding off and Arranging Numbers Part 2

Episode 5 - Products of 3 Digit Numbers by 2 Digit Numbers

Episode 6 - Estimating the Products of 3 to 4 Digit Numbers

Episode 7 - Multiplying Mentally Two Digit Numbers by Digit Numbers with Products to 200

Episode 8 - Solving Routine and Non-routine Problems Multiplication of Whole Numbers Including Money

Episode 9 - Solving Multistep Routine and Non-routine Word Problems Involving Multiplication and Addition or Subtraction

Episode 10 - Solving Multistep Routine and Non-routine Word Problems Involving Multiplication and Addition or Subtraction

Episode 11 - Dividing 3 to 4 Digit Numbers by 1 to 2 Digit Numbers Without and with Remainder

Episode 12 - Divide Mentally 2 to 4 Digit Numbers by 10, 100 or 1000 Without and with Remainder

Episode 13 - Estimates the Quotient of 3 to 4 Digit Dividends by 1 to 2 Digit Divisors with Reasonable Results

Episode 14 - Solving Routine and Non-routine Problems Involving Division of 3 to 4 Digit Numbers by 1 to 2 Digit Numbers

Episode 15 - How to Solve Multistep Routine and Non-routine Problems Involving Division

Episode 16 - Multiplication, Division, Addition, Subtraction (MDAS)

MUSIC

Episode 1 - Pagkilala sa Iba’t Ibang Uri ng mga Nota at Pahinga

Episode 2 - Pagsasama-sama ng mga Nota at Pahinga ayon sa mga Simple Meters

Episode 3 - Ang mga Hulwarang Ritmo

Episode 4 - Mga Hulwarang Ritmo: Ang Kumpas Nito sa Iba’t ibang Palakumpasan

Episode 5 - Accented and Unaccented Pulses

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - Physical Activity Pyramid Guide

Episode 2 - Physical Activity Pyramid Guide / Ang mga Sangkap ng Physical Fitness

Episode 3 - Ang mga Sangkap ng Physical Fitness (Skill Related Fitness)

Episode 4 - Paglinang ng Cardiovascular Endurance (Tumbang Preso)

Episode 5 - Paglinang ng Puwersa

SCIENCE

Episode 1 - Special Property of Matter: Ability to Absorb Water

Episode 2 - Special Properties of Matter - Float or Sink in Water and Undergo Decay

Episode 3 - Changes in Solid Materials when they are Bent

Episode 4 - Changes in Solid Materials when they are Pressed

Episode 5 - Changes in Solid Materials when they are Hammered

Episode 6 - Changes in Solid Materials when they are Cut

Episode 7 - Changes in the Properties of Materials when Exposed to Different Temperatures

Episode 8 - Changes in Materials when Mixed with Other Materials: Homogeneous Mixture

Episode 9 - Changes in Materials when Mixed with Other Materials: Heterogeneous Mixtures

Episode 10 - Changes in Material when Mixed with Other Materials

Episode 11 - Identifying Changes that are Useful and Harmful to the Environment

Episode 12 - Human Activities that have Useful and Harmful Effects on the Environment

Episode 13 - Changes in Materials that are Useful and Harmful in the Environment

Episode 14 - Preventing Changes that may have Harmful Effects to the Environment


GRADE 5

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Kaugnayan ng Lokasyon sa Paghubog ng Kasaysayan

Episode 2 - Pinagmulan ng Pagkakabuo ng Pilipinas Batay sa Teorya at Mitolohiya

Episode 3 - Pinagmulan ng mga Unang Pangkat ng Tao sa Pilipinas

Episode 4 - Paraan ng Pamumuhay ng Sinaunang Pilipino sa Panahong Pre-kolonyal

Episode 5 - Pang-ekonomikong Pamumuhay ng Pilipino sa Panahong Pre-kolonyal

Episode 6 - Sosyo-Kultural at Pampolitikang Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino

Episode 7 - Ang Paglaganap ng Relihiyong Islam sa Pilipinas

Episode 8 - Ang Lipunan at Pagkakakilanlang Pilipino

Episode 8 - Ang Lipunan at Pagkakakilanlang Pilipino

ARTS (11:45 am - 12:10 pm)

Episode 1 - Mga Selebrasyon sa Pilipinas

Episode 2 - Pagguhit ng 3D

Episode 3 - Mga Disenyong Arkitektural

Episode 4 - Ang Munting Eksibit

ENGLISH

Episode 1 - Filling out Forms Accurately

Episode 2 - Inferring the Meaning of Compound Words Using Context Clues

Episode 3 - Inferring the Meaning of Meaning of Words with Affixes Using Context Clues

Episode 4 - Inferring the Meaning of Words with Blended Words Using Context Clues

Episode 5 - Inferring the Meaning of Clipped Words Using Context Clues

Episode 6 - Using Complex Sentences to Show a Cause and Effect Relationship

Episode 7 - Using Compound Sentence to Show a Problem-Solution Relationship

Episode 8 - Composing Inverted Sentences with Correct Subject and Verb Agreement

Episode 9 - Composing Descriptive Sentences Using Different Kinds of Adjectives

Episode 10 - Composing Clear and Coherent Sentences Using Subordinating Conjunctions

Episode 11 - Composing Clear and Coherent Sentences Using Coordinating Conjunctions

Episode 12 - Composing Clear and Coherent Sentences Using Adverbs of Frequency & Intensity

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Episode 1 - Produkto o Serbisyo

Episode 2 - Angkop ba ang Negosyo mo?

Episode 3 - May Pera sa Pagbebenta

Episode 4 - Pagsali sa Discussion Forum at Chat

Episode 5 - Paggamit ng Angkop na Search Engine

Episode 6 - Paggamit ng Basic Function at Formula sa Electronic Spreadsheet

Episode 7- Paggamit ng Word Processing Tool (Part 1)

Episode 8- Paggamit ng Word Processing Tool (Part 2)

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Kawilihan sa Pagsusuri ng Katotohanan

Episode 2 - Mabuti at Di-mabuting Maidudulot ng Multi-media

Episode 3 - Kawilihan at Positibong Saloobin

Episode 4 - Matapat na Paggawa sa Proyektong Pampaaralan

Episode 5 - Pagkakaisa sa Pagtatapos ng Gawain

Episode 6 - Katapatan sa Sariling Opinyon

Episode 7 - Pagpapahayag ng Katotohanan

FILIPINO

Episode 1 - Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa Napakinggan Teksto

Episode 2 - Wastong Gamit ng Pangngalan

Episode 3 - Wastong Gamit ng Panghalip

Episode 4 - Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa Binasang Teksto

Episode 5 - Pagsulat ng Maikling Tula

Episode 6 - Pagsulat ng Talatang Nagsasalaysay

Episode 7 - Pagsulat ng Talambuhay

Episode 8 - Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita

Episode 9 - Pagsasalaysay Muli ng Napakinggang Teksto

Episode 10 - Pagbibigay ng Paksa ng Napakinggang Kuwento o Usapan

Episode 11 - Kahulugan ng Salitang Pamilyar at Di-Pamilyar

Episode 12 - Pagbibigay Kahulugan sa Bar Graph, Pie Chart, Talahanayan at iba pa (Part 1)

Episode 13 - Pagbibigay Kahulugan sa Bar Graph, Pie Chart, Talahanayan at iba pa (Part 2)

Episode 12 - Pagbibigay Kahulugan sa Bar Graph, Pie Chart, Talahanayan at iba pa (Part 1)

Episode 13 - Pagbibigay Kahulugan sa Bar Graph, Pie Chart, Talahanayan at iba pa (Part 2)

HEALTH

Episode 1 - Mga Aspekto ng Kalusugan

Episode 2 - Pananatili ng Magandang Kalusugan at Damdamin

Episode 3 - Mga Pamamaraan Upang Mapabuti ang Pakikipag-Ugnayan sa Kapwa

Episode 4 - Epekto ng Pambubully sa Sosyal, Mental at Emosyonal na Kalusugan ng Tao

Episode 4 - Epekto ng Pambubully sa Sosyal, Mental at Emosyonal na Kalusugan ng Tao

MATHEMATICS

Episode 1 - Uses Divisibility Rules for 2, 5, and 10 to Find the Common Factors of Numbers

Episode 2- Uses Divisibility Rules for 3, 6, and 9 to Find the Common Factors of Numbers

Episode 3 - Uses Divisibility Rules for 4, 8, 12, and 11 to Find the Common Factors of Numbers

Episode 4 - Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Divisibility Rules

Episode 5 - Perform a Series of More Than Two Operations on Whole Numbers (GEMDAS)

Episode 6- State, Explain and Interpret (PMDAS), or (GMDAS) Rules

Episode 7- Determining the GCF and LCM of 2 to 4 Numbers Using Continuous Division

Episode 8- Solve Real Life Problems Involving the GCF and LCM of 2-3 Given Numbers

Episode 9- Addition of Fraction Without and With Regrouping

Episode 10- Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Subtraction of Fractions

Episode 11- Visualize Fractions Using Models and Multiplication of Fraction

Episode 12- Multiplying Mentally Proper Fractions with Denominators up to 10

Episode 13- Solve Word Problems Involving Multiplication With or Without Addition of Fractions and Whole Numbers

Episode 14- Solve Word Problems Involving Multiplication Without or With Subtraction of Fractions and Whole Numbers

Episode 15- Visualization and Division of Simple Fractions and Whole Numbers

Episode 16 - Solves Routine or Non-Routine Problems Involving Division Without or With any of the Other Operations of Fractions and Whole Numbers Using Appropriate Problem-Solving Strategies and Tools

MUSIC

Episode 1 - Notes at Rests: Kilalanin

Episode 2 - Rhythmic Patterns

Episode 3 - Rhythmic Patterns Gamit ang Iba't Ibang Nota

Episode 4 - Haba o Tagal ng mga Nota at Rest

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - Tumbang Preso

Episode 2 - Tumbang Preso (Wastong Pag-iingat at Pangkaligtasan)

Episode 3 - Kickball

Episode 4 - Kickball (Wastong Pag-iingat at Pangkaligtasan)

SCIENCE

Episode 1 - Properties of Materials

Episode 2 - Usefulness and Proper Handling of Potential Harmful Materials

Episode 3 - Importance of Labels in Identifying Useful and Harmful Materials

Episode 4 - Properties of Matter

Episode 5 - Changes of Matter in the Presence or Absence of Oxygen

Episode 6 - Changes of Matter and Its Effect in the Environment

Episode 7 - How We Can Manage Our Waste (Part 1)

Episode 8 - How We Can Manage Our Waste (Part 2)

Episode 9 - Importance of Practicing 5R's

Episode 10 - Designing a Product Out of Local and Recyclable Materials

GRADE 6

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Unang Bahagi)

Episode 2 - Pag-usbong ng Kamalayang Nasyonalismo (Ikalawang Bahagi)

Episode 3 - Epekto ng Kaisipang Liberal sa Pilipinas

Episode 4 - Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Unang Bahagi)

Episode 5 - Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan (Ikalawang Bahagi)

Episode 6 - Sigaw ng Pugad Lawin

Episode 7 - Kumbensiyon sa Tejeros

Episode 8 - Kasunduan sa Biak-na-Bato

Episode 9 - Ang mga Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino

Episode 10 - Ang Deklarasyon ng Kasarinlan

Episode 11 - Konstitusyon ng Malolos

Episode 12 - Ang Simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano

Episode 13 - Labanan sa Pasong Tirad

Episode 14 - Balangiga Massacre

Episode 15 - Ang mga Natatanging Pilipino sa Kasaysayan

ARTS

Episode 1 - Art Processes, Elements and Principles Applied in Technologies and Commercial Arts

Episode 2 - Ideas, Concepts, and Art Skills in Using the Software and New Technologies Applied in a Logo

Episode 3 - Elements and Principles Applied in Comic Art and New Technologies in Cartoon Character Making

Episode 4 - Cartoon Character Making

ENGLISH

Episode 1 - Figurative Language - Hyperbole and Irony

Episode 2 - Inferring the Meanings of Idiomatic Expressions

Episode 3 - Noting Details

Episode 4 - Identifying Tenses of Verbs

Episode 5 - Making Connections

Episode 6 - Identifying Real or Make-Believe Images

Episode 7 - Describing Forms and Conventions of Films

Episode 8 - Picture Analysis

Episode 9 - Finding Meaning in Visual Media

Episode 10 - Using Reference Materials

Episode 11 - Analyzing Point of View

Episode 12 - Identifying Author's Purpose

Episode 13 - Analyzing Story Plot

Episode 14 - Evaluating the Setting of a Story

Episode 15 - Analyzing Sound Devices (Alliteration & Assonance) in Poetry

Episode 16 - Analyzing Elements of Poetry

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Pagsusuri ng Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili at Pangyayari

Episode 2 - Pagsang-ayon sa Pasiya ng Nakararami kung Nakabubuti ito

Episode 3 - Paggamit ng Impormasyon

FILIPINO

Episode 1 - Pagsagot ng mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Nabasang mga Pabula

Episode 2 - Pagsagot ng mga tanong na Bakit at Paano

Episode 3 - Nagagamit ng Wasto ang mga Pangngalan at Panghalip

Episode 4 - Pagbibigay ng Kahulugan sa Kilos at Pahayag ng mga Tauhan sa Pabula

Episode 5 - Pagbibigay Kahulugan sa mga Sawikain

Episode 6 - Pagkakasunod-sunod ng Pangyayari sa Kuwento

Episode 7 - Pagbibigay ng Hinuha sa Kalalabasan ng Pangyayari Bago, Habang at Matapos ang Pagbasa

Episode 8 - Nagagamit ang Magalang na Pananalita sa Iba’t Ibang Sitwasyon

Episode 9 - Nagagamit ng Wasto ang mga Panghalip na Panao, Paari, Pananong, Pamatlig, Panaklaw sa Pakikipag-usap sa Iba’t ibang Sitwasyon

Episode 10 - Maikling Pelikula

Episode 11 - Nakapagbibigay ng Sariling Solusyon sa Suliraning Naobserbahan sa Paligid

Episode 12 - Nakapagbibigay ng Angkop na Pamagat sa Binasang/Napakinggang Talata

Episode 13 - Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksiyon sa Isang Napakinggang Balita

Episode 14 - Nagagamit ang Pangkalahatang Sanggunian sa Pagsasaliksik

Episode 15 - Nakasusulat ng Kuwento (Talatang Nagpapaliwanag at Nagsasalaysay)

Episode 16 - Nakasusulat ng Kuwento

HEALTH

Episode 1 - Personal Health Issues and Concerns (Height and Weight · Hearing · Vision)

Episode 2 - Personal Health Issues and Concerns (Skin, Hair and Nail Problem · Posture and Spine Disorders · Oral and Dental Problems)

Episode 3 - Self-Management Skills

Episode 4 - Health Appraisal Procedures and their Importance

Episode 5 - Community Health Resources and Facilities

MATHEMATICS

Episode 1 - Adding Simple Fractions and Mixed Numbers Without and With Regrouping

Episode 2 - Subtracting Simple Fractions and Mixed Numbers Without and With Regrouping

Episode 3 - Solving Problems Involving Addition and/or Subtraction of Fractions

Episode 4 - Multiplying Simple Fractions and Mixed Fractions

Episode 5 - Solving Problems Involving Multiplication with or without Addition or Subtraction of Fractions and Mixed Fractions

Episode 6 - Dividing Simple Fractions and Mixed Fractions

Episode 7 - Solving Problems Involving Division of Fractions and Mixed Fractions

Episode 8 - Adding and Subtracting Decimals and Mixed Decimals through Ten Thousandths

Episode 9 - Solving 1 or More Steps Routine and Non-Routine Problems Involving Addition and/or Subtraction of Decimals and Mixed Decimals

Episode 10 - Multiplying Decimals and Mixed Decimals

Episode 11 - Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Multiplication of Decimals and Mixed Decimals Including Money

Episode 12 - Solving Multi-Step Problems involving Multiplication and Addition or Subtraction of Decimals, Mixed Decimals and Whole Numbers including Money

Episode 13 - Dividing Decimals by Whole Numbers, Decimals, or Mixed Decimals

Episode 14 - Dividing Decimals by 0.1, 0.01, 0.001, 10, 100, and 1,000 Mentally

Episode 15 - Differentiating Terminating from Repeating, Non-Terminating Decimal Quotients

Episode 16 - Solving Multi-step Routine and Non-Routine Problems Involving Division of Decimals

MUSIC

Episode 1 - Rhythm: Notes and Rests

Episode 2 - Rhythm: Differentiate Time Signatures

Episode 3 - Rhythm: Conducting Time Signatures

Episode 4 - Creating Rhythmic Patterns

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - Introduction to Target Games: Batuhang Bola

Episode 2 - Tumbang-preso

Episode 3 - Introduction of Striking/Field Games: Shatong

Episode 4 - Basagang Palayok

SCIENCE

Episode 1 - Describing Mixtures

Episode 2 - Differentiating a Solute and a Solvent

Episode 3 - Factors Affecting Solubility

Episode 4 - Solutions and their Characteristics

Episode 5 - Colloids and their Characteristics

Episode 6 - Suspensions and their Characteristics

Episode 7 - Separating Mixtures through Filtering and Sieving

Episode 8 - Separating Mixtures through Evaporation

Episode 9 - Separating Mixtures through Decantation

Episode 10 - Separating Mixtures Using Magnet

Episode 11 - Recap and More Activities on Separating Mixtures

Episode 12 - Benefits of Separating Mixtures

TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION

Episode 1 - Produce Simple Products

Episode 2 - Needs and Wants

Episode 3 - Wikis and Blogs

Episode 4 - Participate in Video and Audio Conferences in a Safe and Responsible Manner

Episode 5 - Online Survey Form and Data

Episode 6 - Functions and Formulas in an Electronic Spreadsheet Tool

Episode 7 - E-groups, Audio and Video Conferencing Tools to Share Ideas and Work with Others Online

Episode 8 – MultimediaGRADE 7

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Heograpiya ng Asya

Episode 2 - Paghahating Heograpiko ng mga Rehiyon sa Asya

Episode 3 - Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Asya

Episode 4 - Klima at Behetasyon ng Asya

Episode 5 - Mga Likas na Yaman ng Asya (Hilagang at Timog-Kanlurang Asya)

Episode 6 - Mga Likas na Yaman ng Asya (Silangan, Timog, at Timog-Silangang Asya)

Episode 7 - Karaniwang Kabuhayan ng mga Asyano Batay sa Kanilang Kapaligiran

Episode 8 - Mga Impluwensiya ng Katangiang Pisikal sa Pag-usbong at Pagkalinang ng mga Sinaunang Kabishanang Asyano

Episode 9 - Ekonomiya at Pangunahing Kabuhayan ng Silangan at Timog-Silangang Asya

Episode 10 - Ekonomiya at Pangunahing Kabuhayan ng Hilaga, Timog, at Timog-Kanlurang Asya

Episode 11 - Mga Suliranin Pangkapaligiran at ang Kalagayang Ekolohikal (Part I)

Episode 12 - Mga Suliranin Pangkapaligiran at ang Kalagayang Ekolohikal (Part II)

Episode 13 - Mga Grupong Etnolingguwistiko sa Asya

Episode 14 - Yamang Tao ng Asya (Part I)

Episode 15 - Yamang Tao ng Asya (Part II)

Episode 16 -Ang Paglalagom ng Unang Markahan

Episode 16- Ang Paglalagom ng Unang Markahan

Episode 16 - Ang Paglalagom ng Unang Markahan

Episode 16 - Ang Paglalagom ng Unang Markahan

ARTS

Episode 1 - Arts and Crafts of Luzon

Episode 2 - The Majestic Architecture and Sculpture of Luzon

Episode 3 - Elements of Beauty and Uniqueness

Episode 4 -Principles of Art

ENGLISH

Episode 1 - Completing an Analogy (Part I)

Episode 2 - Completing an Analogy (Part II)

Episode 3 - Identifying the Genre of a Material Viewed (Part I)

Episode 4 - Identifying the Genre of a Material Viewed (Part II)

Episode 5 - Passive and Active Voices (Part I)

Episode 6 - Passive and Active Voices (Part II)

Episode 7 - Past and Present Perfect Tenses

Episode 8 - Past and Past Perfect Tenses

Episode 9 - Direct and Reported Speech (Part I)

Episode 10 - Direct and Reported Speech (Part II)

Episode 11 - Phrases, Clauses, and Sentences (Part I)

Episode 12 - Phrases, Clauses and Sentences (Part II)

Episode 13 - Using the Appropriate Reading Style (Part I)

Episode 14 - Using the Appropriate Reading Style (Part II)

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Ako Ngayon (Part I)

Episode 2 - Ako Ngayon (Part II)

Episode 3 - Mga Kakayahan at Kilos / Pagpapaunlad ng Tiwala sa Sarili

Episode 4 - Talento Mo, Ating Tuklasin, Tiwala sa Sarili Ating Buuin

Episode 5 - Paunlarin mga Talento at Kakayahan

Episode 6 - Hilig ayon sa Larangan at Tuon

Episode 7 - Pag-unlad ng Hilig, Paglawak ng Tungkulin

FILIPINO

Episode 1 - Kuwentong-bayan: Ang Munting Ibon (Unang Bahagi)

Episode 2 - Kuwentong-bayan: Ang Munting Ibon (Ikalawang Bahagi)

Episode 3 - Kuwentong-bayan: Mga Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay (Unang Bahagi)

Episode 4 - Kuwentong-bayan: Mga Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay (Ikalawang Bahagi)

Episode 5 - Kuwentong-bayan: Mga pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay (Ikatlong Bahagi)

Episode 6 - Pabula Ang Hatol ng Kuneho (Unang Bahagi)

Episode 7 - Pabula: Ang Hatol ng Kuneho (Ikalawang Bahagi)

Episode 8 - Epiko: Indarapatra at Sulayman (Unang Bahagi)

Episode 9 - Epiko: Indarapatra at Sulayman (Ikalawang Bahagi)

Episode 10 - Pagsusuri ng Isang Dokyu-Film (Unang Bahagi)

Episode 11 - Pagsusuri ng Isang Dokyu-Film (Ikalawang Bahagi)

Episode 12 - Alamat ng Mindanao (Unang Bahagi)

Episode 13 - Alamat ng Mindanao (Ikalawang Bahagi)

Episode 14 - Mga Pahayag na Retorikal

Episode 15 - Dula: Sa Pula, Sa Puti

Episode 16 - Mga Hakbang sa Pananaliksik

Episode 17 - Pagsusuri ng mga Datos sa Pananaliksik sa Isang Proyektong Panturismo

Episode 18 - Proyektong Panturismo

HEALTH

Episode 1 - Dimension of Holistic Health

Episode 2 - Changes that Happen in Adolescents

Episode 3 - Health Appraisal and Screening Procedures

Episode 4 - Health Services

MATHEMATICS

Episode 1 - Sets (Part I)

Episode 2 - Sets (Part II)

Episode 3 - Problems Involving Sets - (Part I)

Episode 4 - Problems Involving Sets - (Part II)

Episode 5 - Absolute Value of a Number and Introduction to Addition of Integers

Episode 6 - Addition and Subtraction of Integers

Episode 7 - Multiplication and Division of Integers

Episode 8 - Properties on Operations of Integers

Episode 9 - Expressing Rational Numbers from Fraction to Decimal and Vice Versa

Episode 10 - Operations on Rational Numbers

Episode 11 - Principal Roots and Irrational Numbers

Episode 12 - Operations on Rational Numbers (Continuation)

Episode 13 - Estimating Square Root of a Whole Number to the Nearest Hundredths

Episode 14 - Plotting Irrational Numbers on the Number Line

Episode 15 - Subset of Real Numbers

Episode 16 - Writing a Number in Scientific Notation, and Vice Versa

Episode 17 - Solve Problems Involving Real Numbers

MUSIC

Episode 1 - Luzon Lowlands' Music

Episode 2 - Luzon Lowlands’ Music: Folk Songs and the Rondalla

Episode 3 - Liturgical Music

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - Physical Fitness Test

Episode 2 - How to Create an Exercise Program

Episode 3 - The Background and Nature of Athletics

Episode 4 - Proper Mechanics in Running

SCIENCE

Episode 1 - Scientific Ways of Acquiring Knowledge and Solving Problems (Part I)

Episode 2 - Scientific Ways of Acquiring Knowledge and Solving Problems (Part II)

Episode 3 - Characteristics of Elements and Compounds

Episode 4 - Periodic Table of Elements

Episode 5 - Properties of Elements and Compounds

Episode 6 - Classifying Elements and Compounds

Episode 7 - Properties of Pure Substances

Episode 8 - Properties of Mixtures

Episode 9 - Types of Mixtures Methods of Separating Mixtures

Episode 10 - Methods of Separating Mixtures

Episode 11 - Saturated and Unsaturated Solution

Episode 12 - Supersaturated Solution

Episode 13 - Concentration of Solutions - Part I

Episode 14 - Concentration of Solutions - Part II

TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION

Episode 1 - Using Maintaining Hand Tools (UHT)

Episode 2 - Computer Operations - Part 1

Episode 3 - Computer Operations - Part 2

Episode 4 - Performing Mensuration and Calculation

Episode 5 - Preparing and Interpreting Technical Drawings

Episode 6 - Terminating and Connecting Electrical Wiring and Electronic Circuit

Episode 7 - Testing Electronic Components (Part 1)

Episode 8 - Testing Electronic Components (Part 2)GRADE 8

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Ang Katuturan at Limang Tema ng Heograpiya

Episode 2 - Ang Estraktura ng Daigdig

Episode 3 - Kahulugan ng Heograpiyang Pantao at Wika Bilang Isa sa mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao

Episode 4 - Lahi at Pangkat-Etniko Bilang mga Saklaw ng Heograpiyang Pantao

Episode 5 - Relihiyon at mga Sistemang Etikal: Judaismo, Kristiyanismo, at Islam

Episode 6 - Relihiyon at mga Sistemang Etikal: Hinduismo, Budismo, at Confucianismo

Episode 7 - Ang Panahon ng Bato

Episode 8 - Ang Panahon ng Metal

Episode 9 - Impluwensiya ng Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig: Mesopotamia, Indus Valley, at China

Episode 10 - Impluwensiya ng Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig: Egypt at Mesoamerica

Episode 11 - Ang Kabihasnang Mesopotamia sa Kanlurang Asya

Episode 12 - Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya

Episode 13 - Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya

Episode 14 - Ang Kabihasnang Egypt sa Africa

Episode 15 -Kontribusyon ng Kabihasnang Mesopotamia at Indus sa Daigdig

ARTS

Episode 1 - Elements, Principles, and Characteristics of Arts and Crafts in Southeast Asia

Episode 2 - Appreciating Southeast Asian Artworks and Artifacts

Episode 3 - Southeast Asian Artifacts in One's Creation

Episode 4 - Traditions and History of Southeast Asian Arts

Episode 5 - Commonalities and Differences of Southeast Asian Arts and Crafts

ENGLISH

Episode 1 - A Voyage to English Land

Episode 2 - Context Clues

Episode 3 - Writing Bibliography

Episode 4 - Modals

Episode 5 - Modal Nouns

Episode 6 - Modal Adverbs

Episode 7 - Transitional Words

Episode 8 - Types of Transitional Words

Episode 9 - Emotional Response Verbs

Episode 10 - Action Verbs/Modal Verbs

Episode 11 - Adjectives

Episode 12 - Negative Emotional Response Adjectives

Episode 13 -Adverbs

Episode 14 -Adverbs of Opinion

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Impluwensiyang Hatid ng Pamilya (Unang Bahagi)

Episode 2 - Impluwensyang Hatid ng Pamilya (Pangalawang Bahagi)

Episode 3 - 3Ps na Umiiral sa Pamilya

Episode 4 - Pananagutan ng Magulang

Episode 5 - Pagkakaroon ng Kawalan ng Komunikasyon

Episode 6 - Komunikasyon sa Katatagan at Kaunlaran ng Pamilya

Episode 7 - Responsibilidad sa Pamilya at Lipunan, Huwarang Pamilya sa Lipunan

Episode 8 - Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng Pamilya

Episode 8 - Panlipunan at Pampolitikal na Papel ng Pamilya

FILIPINO

Episode 1 - Karunungang Bayan: Salawikain, Sawikain, at Kasabihan

Episode 2 - Karunungang Bayan: Bugtong, Palaisipan, at Bulong

Episode 3 - Matatalinhagang Pahayag

Episode 4 - Eupemistikong Pahayag

Episode 5 - Pagsulat ng Karunungang Bayan: Salawikain at Kasabihan

Episode 6 - Pagsulat ng Karunungang Bayan: Sawikain at Bugtong

Episode 7 - Paghahambing ng Magkatulad

Episode 8 - Paghahambing ng Di-magkatulad

Episode 9 - Pag-unawa sa Binasa: Epikong Hudhud ni Aliguyon

Episode 10 - Pagtukoy ng Layunin at Paghihinuha

Episode 11 -Iba’t ibang Teknik ng Pagpapalawak ng Paksa

Episode 12 - Pagsulat ng Talata

Episode 13 - Mga Hudyat ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari

Episode 14 - Opinyon o Pananaw

Episode 15 - Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik- Unang Bahagi

Episode 16 - Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik- Ikalawang Bahagi

Episode 17 - Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik- Ikatlong Bahagi

Episode 18 - Pag-aayos ng mga Datos

HEALTH

Episode 1 - Sexuality

Episode 2 - Factors the Affects One's Attitudes and Practices Related to Sexuality and Sexual Behavior

Episode 3 - Importance of Sexuality to Family Health

Episode 4 - Identity Crisis

Episode 5 - Decision Making Skills in Managing Sexuality

MATHEMATICS

Episode 1 - Common Monomials Factors

Episode 2 - Factoring Special Products

Episode 3 - Factoring Perfect Square and General Trinomials

Episode 4 - Problems Involving Factors of Polynomials

Episode 5 - Rational Algebraic Expressions

Episode 6 - Simplifying Rational Algebraic Expressions

Episode 7 - Multiplication and Division of Rational Algebraic Expressions

Episode 8 - Adding and Subtracting Rational Algebraic Expressions

Episode 9 - Rectangular Coordinate System

Episode 10 - Linear Equation

Episode 11 - Slope of the Line

Episode 12 - Graphing Linear Equations

Episode 13 - Finding the Equation of the Line

Episode 14 - Solving Problems Involving Linear Equations in Two Variables

Episode 15 - Systems of Linear Equations in Two Variables

Episode 16 - Graphing Systems of Linear Equations in Two Variables

Episode 17 - Solving Systems of Linear Equations By Substitution

Episode 18 - Solving Systems of Linear Equations By Elimination

MUSIC

Episode 1 - Music of Cambodia & Elements and Principles

Episode 2 - Music of Indonesia

Episode 3 - Music of Myanmar

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - Go for Fitness Goal

Episode 2 - Gear Up for Fitness

Episode 3 - Plan, Prepare, and Act it Out

Episode 4 - Introduction to Team Sports

SCIENCE

Episode 1 - Forces - Part 1

Episode 2 - Forces - Part 2

Episode 3 - Newton's Laws of Motion - Part 1

Episode 4 - Newton's Laws of Motion - Part 2

Episode 5 - Potential Energy and Kinetic Energy - Part 1

Episode 6 - Potential Energy and Kinetic Energy - Part 2

Episode 7 - Effect of Temperature to the Speed of Sound

Episode 8 - Colors of Light

Episode 9 - Heat and Temperature

Episode 10 - Basic Electricity

Episode 11 - Electrical Circuit

Episode 12 - Safe Electricity Application

TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION

Episode 1 - Using Maintaining Hand Tools (UHT)

Episode 2 - Computer Operations - Part 1

Episode 3 - Computer Operations - Part 2

Episode 4 - Performing Mensuration and Calculation

Episode 5 - Preparing and Interpreting Technical Drawings

Episode 6 - Terminating and Connecting Electrical Wiring and Electronic Circuit

Episode 7 - Testing Electronic Components (Part 1)

Episode 8 - Testing Electronic Components (Part 2)

GRADE 9

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay - Part 1

Episode 2 - Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay - Part 2

Episode 3 - Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay - Part 1

Episode 4 - Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay - Part 2

Episode 5 - Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay - Part 3

Episode 6 - Kahalagahan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw na Pamumuhay - Part 4

Episode 7 - Iba’t ibang Sistemang Pang-ekonomiya - Part 1

Episode 8 - Iba't ibang Sistemang Pang-ekonomiya - Part 2

Episode 9 - Mga Salik ng Produksiyon at ang Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay ng Tao - Part 1

Episode 10 - Mga Salik ng Produksiyon at ang Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay ng Tao - Part 2

Episode 11 - Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo - Part 1

Episode 12 - Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo - Part 2

Episode 13 - Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo - Part 3

Episode 14 - Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo - Part 4

Episode 15 - Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili - Part 1

Episode 16 - Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili - Part 2

ARTS

Episode 1 - Distinct Characteristics, Elements, and Principles of Arts During Different Periods

Episode 2 - Western Classical Art Traditions

Episode 3 - Artwork Usage and Medium of Western Classical Art Traditions

Episode 4 - Artworks Guided by Techniques and Styles of Western classical Art Traditions

Episode 5 - Media Techniques in Western Classical Art Traditions

ENGLISH

Episode 1 - Modals (Permission)

Episode 2 - Modals (Prohibition)

Episode 3 - Modals (Obligation and No Obligation)

Episode 4 - Modals (Looking Deeper Into Modals)

Episode 5 - Conditionals: The Zero Conditional

Episode 6 - Conditionals: The First Conditional

Episode 7 - Conditionals: The Second Conditional

Episode 8 - Conditionals: The Third Conditional

Episode 9 - Expressing Your Stand Using Conditionals

Episode 10 - Martin Luther King Jr.

Episode 11 - Communicative Styles

Episode 12 - Communicative Styles Consultative

Episode 13 - Formal Communicative Style

Episode 14 - Frozen Communicative Style

Episode 15 - Intimate Communicative Style

Episode 16 - Communicative Styles (Review)

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Tulong sa Bayan Isulong

Episode 2 - Sektor ng Lipunan: Salamin ng Pagkatao at Kabutihan

Episode 3 - Pagsulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Unang Bahagi)

Episode 4 - Pagsusulong ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa (Ikalawang Bahagi)

Episode 5 - Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Unang Bahagi)

Episode 6 - Pagtataya ng Kalagayan ng Ekonomiya (Ikalawang Bahagi)

Episode 7 - Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Unang Bahagi)

Episode 8 - Pakikilahok sa Adbokasiya ng Lipunang Sibil (Ikalawang Bahagi)

FILIPINO

Episode 1 - Maikling Kuwento mula sa Singapore

Episode 2 - Elemento ng Maikling Kuwento at Banghay

Episode 3 - Pangatnig at Transitional Devices

Episode 4 - Takipsilim sa Djakarta: Nobela mula sa Indonesia

Episode 5 - Timawa: Nobela mula sa Pilipinas

Episode 6 - Katotohanan at Opinyon

Episode 7 - Ang Punongkahoy (Tula mula sa Pilipinas)

Episode 8 - Ang Guryon (Tula mula sa Pilipinas)

Episode 9 - Iba't ibang Paraan ng Paghahayag ng Emosyon at Damdamin

Episode 10 - Kay Estella Zeehandelar

Episode 11 - Tiyo Simon

Episode 12 - Ito Pala ang Inyo

HEALTH

Episode 1 - Community and Environmental Health

Episode 2 - Impact of a Healthy Environment

Episode 3 - Environmental Issues

Episode 4 - Prevention and Management of Environmental Health Issues

Episode 5 - Participation in an Environmental Project (Urban Gardening)

MATHEMATICS

Episode 1 - Illustrating Quadratic Equations

Episode 2 - Solving Quadratic Equations

Episode 3 - Nature of Roots of Quadratic Equations

Episode 4 - Relation between the Roots and Coefficients of a Quadratic Equation

Episode 5 - Solving Quadratic Equations Not Written in Standard Form

Episode 6 - Solving Equations Transformable Into Quadratic Equations

Episode 7 - Solving Word Problems Involving Quadratic Equations

Episode 8- Solving Word Problems Involving Rational Algebraic Equations

Episode 9 - Illustrating and Solving Quadratic Inequalities

Episode 10 - Solving Problems Involving Quadratic Inequalities

Episode 11 - Modeling Real-life Situations using Quadratic Function

Episode 12 - Representing Quadratic Function Using Graph and Equation

Episode 13 - Transforming Quadratic Function Defined by y=ax²+bx+c into the form y=a(x-h)²+k

Episode 14 - Graphing a Quadratic Function and Identifying the Direction

Episode 15 - The Effects of Changing the Values of a, h, and k on a Quadratic Function - Part 1

Episode 16 - The Effects of Changing the Values of a, h, and k on a Quadratic Function - Part 2

Episode 17 - Determining the Equation of Quadratic Function

Episode 18 - Application of Quadratic Function

MUSIC

Episode 1 - Music of Medieval, Renaissance, and Baroque Period

Episode 2 - Composers of Medieval, Renaissance, and Baroque Period

Episode 3 - Music and Other Art Forms of Medieval, Renaissance, and Baroque Period

Episode 4 - Vocal and Instrumental Music of Medieval, Renaissance, and Baroque Period

Episode 5 - Music and performances of Medieval, Renaissance and Baroque Period

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 - First Aid for Injuries and Emergency In Sports Setting (Part 1)

Episode 2 - First Aid for Injuries and Emergency In Sports Setting (Part 2)

Episode 3 - Sports Officiating (Part 1)

Episode 4 - Sports Officiating (Part 2)

Episode 5 - Sports Officiating (Part 3)

SCIENCE

Episode 1 - Transport of Nutrients in the Respiratory and Circulatory System - Part 1

Episode 2 - Transport of Nutrients in the Respiratory and Circulatory System - Part 2

Episode 3 - Healthy Lifestyle

Episode 4 - Modified Mendelian Ratios - Part 1

Episode 5 - Modified Mendelian Ratios - Part 2

Episode 6 - Species Extinction and Adaptation

Episode 7 - Photosynthesis and Cellular Respiration - Part 1

Episode 8 - Photosynthesis and Cellular Respiration - Part 2

TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION

Episode 1 - Contact Center Services Safety Measures

Episode 2 - Understanding Computers

Episode 3 - Basic Parts of a Computer System

Episode 4 -Connection of PC Hardware and Peripheral Devices

Episode 5 - Keyboard Layout and Functions

Episode 6 - Basic Computer Operations

Episode 7 - Types of Software and Operating System


GRADE 10

ARALING PANLIPUNAN

Episode 1 - Kahulugan at Uri ng Kontemporaryong Isyu

Episode 2 - Kahalagahan ng Pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu

Episode 3 - Suliranin sa Solid Waste

Episode 4 - Pagkasira ng mga Likas na Yaman

Episode 5 - Climate Change

Episode 6 - Mga Isyung Pangkapaligiran (Paglalagom)

Episode 7 - Ang Pamamahala sa Kalamidad (Disaster Management)

Episode 8 - Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib/Kalamidad

Episode 9 - Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran (Unang Bahagi)

Episode 10 - Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran (Ikalawang Bahagi)

Episode 11 - Kahalagahan ng Kahandaan, Disiplina, at Kooperasyon sa Pagtugon ng mga Hamong Pangkapaligiran

Episode 12 - Kahalagahan ng Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran

Episode 13 - Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan- Unang Yugto: Paghadlang at Mitigasyon ng Kalamidad

Episode 14 - Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan- Ikalawang Yugto: Paghahanda sa Kalamidad

Episode 15 -Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan- Ikatlong Yugto: Pagtugon sa Kalamidad

Episode 16 - Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan- Ikaapat na Yugto: Rehabilitasyon at Pagbawi sa Kalamidad

Episode 15 -Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan- Ikatlong Yugto: Pagtugon sa Kalamidad

Episode 16 - Mga Hakbang sa Pagbuo ng CBDRRM Plan- Ikaapat na Yugto: Rehabilitasyon at Pagbawi sa Kalamidad

ARTS

Episode 1 -Principles of Design and Elements of Arts

Episode 2 -Characteristics of Arts from the Various Art Movements

Episode 3 -The Modern Filipino Artists

Episode 4 -Modern Arts: Media Techniques and Processes

ENGLISH

Episode 1 - Information from Various Sources

Episode 2 - Information from Various Sources (Six Characteristics of Good Information)

Episode 3 - Textual Aids in Understanding Texts - Part 1

Episode 4 - Textual Aids in Understanding Texts - Part 2

Episode 5 - Plot, Setting, and Characterization - Part 1

Episode 6 - Plot, Setting, and Characterization - Part 2

Episode 7 - Sources of Information: Accessibility and Effectiveness - Part 1

Episode 8 - Sources of Information: Accessibility and Effectiveness - Part 2

Episode 9 - Analytical Listening in Problem Solving - Part 1

Episode 10 - Analytical Listening in Problem Solving - Part 2

Episode 11 - Evaluating and Making Judgments - Part 1

Episode 12 - Evaluating and Making Judgments - Part 2

Episode 13 - Evaluating and Making Judgments - Part 3

Episode 14 - Evaluating and Making Judgments - Part 4

Episode 15 - Evaluating Listening Texts - Part 1

Episode 16 - Evaluating Listening Texts - Part 2

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

Episode 1 - Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-Loob (Unang Bahagi)

Episode 2 - Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-Loob (Ikalawang Bahagi)

Episode 3 - Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip (Intellect) at Kilos-Loob (Will) - (Unang Bahagi)

Episode 4 - Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip (Intellect) at Kilos-Loob (Will) - (Ikalawang Bahagi)

Episode 5 - Prinsipyo ng Likas na Batas Moral

Episode 6 - Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral

Episode 7 - Ang Tunay na Kahulugan ng Kalayaan

Episode 8 - Pagmamahal at Paglilingkod – Tugon sa Tunay na Kalayaan

Episode 9 - Ang Kahulugan ng Dignidad

Episode 10 - Dignidad: Batayan ng Pagkabukod-tangi ng Tao

FILIPINO

Episode 1 - Cupid at Psyche

Episode 2 - Wigan at Bugan

Episode 3 - Pokus ng Pandiwa

Episode 4 - Gamit ng Pandiwa

Episode 5 - Parabula: Ang Tusong Katiwala

Episode 6 - Mensahe ng Butil ng Kape

Episode 7 - Pang-ugnay

Episode 8 - Sanaysay: Alegorya ng Yungib

Episode 9 - Pahayag sa Pagbibigay ng Pananaw

Episode 10 - Epiko ni Gilgamesh

Episode 11 - Biag ni Lam-Ang

Episode 12 - Mga Panandang Pandiskurso bilang Hudyat sa Pagsunod-sunod ng mga Pangyayari

Episode 13 - Maikling Kuwento: Ang Kuwintas

Episode 14 - Maikling Kuwento: Impeng Negro

Episode 15 - Kohesyong Gramatikal

Episode 16 - Nobela: Ang Kuba ng Notre Dame

Episode 17 -Paglalarawan

Episode 18 - Panunuring Pampanitikan

HEALTH

Episode 1 - Consumer Health

Episode 2 -Health Care Providers and Fraudulent Services

Episode 3 -Complementary and Alternative Health Care Modalities

Episode 4 -Consumer Welfare and Protection

MATHEMATICS

Episode 1 - Generating Patterns from a Succession of Objects, Numbers, Letters, and Symbols

Episode 2 - Generate Patterns from a Given Succession of Objects

Episode 3 - Write and Use the Formula of the nth term of an Arithmetic Sequence

Episode 4 - Computing Arithmetic Means

Episode 5 - Finding the Sum of the Terms of a Given Arithmetic Sequence

Episode 6 - Geometric Sequence VS. Arithmetic Sequence

Episode 7 - Finding the nth term of a Geometric Sequence and Geometric Means

Episode 8 - Geometric Sequences

Episode 9 - Solving Problems Involving Sequences

Episode 10 - Dividing Polynomials Using Long Division and Synthetic Division

Episode 11 - Proving the Remainder Theorem, Factor Theorem, and the Rational Root Theorem

Episode 12 - Factoring Polynomials

Episode 13 -Illustrates Polynomial Equation

Episode 14 -Solves Problem Involving Polynomials and Polynomial Equations

MUSIC

Episode 1 -Impressionism

Episode 2 -Expressionism

Episode 3 -Electronic Music

Episode 4 -Chance Music

PHYSICAL EDUCATION

Episode 1 -Introduction to Strength Training

Episode 2 -Proper Nutrition and Exercise

Episode 3 -Strength Training

Episode 4 -Recreational Activity (Yoga)

SCIENCE

Episode 1 - Plate Tectonics

Episode 2 - Earthquake Epicenter

Episode 3 - Volcanoes

Episode 4 - Tsunami

Episode 5 - Plate Boundaries

Episode 6 - Processes and Landforms along with Convergence of Plates

Episode 7 - Processes and Landforms along Divergent and Transform Plate Boundaries

Episode 8 - Earth’s Mechanism

Episode 9 - Evidence of Plate Movements: Continental Drift Theory

Episode 10 -Evidence of Plate Movements: Seafloor Spreading and Magnetic Reversal

TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION

Episode 1 - Personal Entrepreneurial Competencies

Episode 2 -Communicate Effectively in English (Communication Pathways/Element of Communication)

Episode 3 - Communicate Effectively in English (Communication Barrier)

Episode 4 - Communicate Effectively in English(Sentence Construction and Listening Skills)